ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Základní informace

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit, které vedou k vylepšení sociálního klimatu školy, posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblasti primární prevence a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Jednotliví pracovníci ŠPP předkládají plány práce své činnosti na každý školní rok.
Svou pedagogicko-odbornou činnost zahrnují rámcově do výroční zprávy za činnost ŠPP.

Vedením školního poradenského pracoviště je pověřena

Mgr. Eva Štrosnerová
eva.strosnerova@sshlfrydlant.cz
Tel.: 482 428 869

Výchovný poradce

Mgr. Eva Štrosnerová
vedoucí týmu poradenských pracovníků
Výchovná poradkyně pro učební obory „E“
a pro studijní obory „M“
na pracovišti Zámecká
Frýdlant
eva.strosnerova@sshlfrydlant.cz
Tel: 482 428 869

Mgr. Lenka Bönschová Sutnarová
Výchovná poradkyně pro učební obory „H“ a studijní obory „M“ a „L“
na pracovišti Bělíkova Frýdlant
lenka.sutnarova@sshlfrydlant.cz
Tel: 482 428 869

Školní metodik prevence

Mgr. Eva Štrosnerová
eva.strosnerova@sshlfrydlant.cz
Tel: 482 428 869

Kariérový poradce

Mgr. Eva Štrosnerová
eva.strosnerova@sshlfrydlant.cz
Tel.: 482 428 869

Mgr. Hana Klicperová
hana.klicperova@sshlfrydlant.cz
Tel.: 482 428 890

VÝCHOVNÝ PORADCE

Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka

Základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků

Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)

Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy

Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek

Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky

Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků

Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám

Zabezpečení tvorby plánů pedagogické podpory – PLPP a individuálně vzdělávacích plánů – IVP žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným v součinnosti s ostatními poradenskými i pedagogickými pracovníky

Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy

Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

Dodržování etického kodexu

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Standardní činnosti školního metodika prevence (dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů)

Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů

Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)

Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů

Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti

Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů

Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů

Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy

Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností

Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci)

Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)

Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole

Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními

KARIÉROVÝ PORADCE

Podává žákům a jejich zákonným zástupcům informace o budoucím uplatnění

Podílí se na propagaci školy na náborových akcích

Pomáhá zpracovat přihlášky žáků ke studiu na VOŠ a VŠ

ŠKOLNÍ ASISTENT

Školním asistentem je nepedagogický pracovník

Poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, a to při přípravě na vyučování, spočívající např. v pomoci s organizací času, práce a s úpravou pracovního prostředí, motivaci k učení, poskytuje formativní zpětné vazby žákovi nebo studentovi, podporuje při přípravě na školní práci. Činnosti v rodině provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka.

Zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školu spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou. Zprostředkovává rodině informace o školní úspěšnosti žáka, případně o potřebě s žákem pracovat. Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo odlišného kulturního prostředí. Činnosti v rodině provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka

Školní poradenství

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít