Obnovení odborného výcviku a učební praxe od 3. 5. 2021

autor: Dub 27, 2021Potravinářství, Příroda, Škola, Služby, Technika0 komentářů

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021 umožňuje další částečné obnovení výuky, a to od 26. dubna 2021. Od tohoto data je umožněna osobní přítomnost žáků na praktickém vyučování všech ročníků, v teoretické výuce nadále zůstává možnost skupinových konzultací pro závěrečné ročníky (tyto skupinové konzultace lze realizovat v maximáním počtu 6 žáků ve třídě) a individuálních konzultací.

Přítomnost žáků na vzdělávání (odborném výcviku, učební praxi, skupinových konzultacích) je podmíněna absolvováním antigenního testování v předepsané frekvenci.

U odborného výcviku a skupinových konzultací budou dodržována všechna mimořádná opatření a protiepidemiologická doporučení. Zejména se jedná o ochranu dýchacích cest splňující požadavek min. 95 % filtrační účinnosti (respirátory označené FFP2, KN95 či jinak certifikované výrobky), průběžné větrání prostor, hygiena a dezinfekce rukou atd., jak již byli žáci informováni na počátku školního roku.

Rozpis odborného výcviku a učební praxe od 3. 5. – 7. 5. 2021

Obor Místo testování Čas testování
OZS 1 COV – učebna autoškoly 7:00 
PE 1 Školní prodejna 6:00 
ZF 2 Školní statek 7:00 
SM 2 COV – rukodílna 7:00 
SUS 2 DM – kongresový sál 7:00 
PSL 2 DM – peč. pokoj 7:00 
PV 2 Školní prodejna 6:00 
TSA 2 Učebna 305 7:00 
ZP 2 Učebna 303 7.00 
KČ 3 salónek 7:00 
PRO 3 Školní prodejna 6:00 
ŘU 3 Školní prodejna 6:00 
OZS 3 COV – rukodílna 7:00 
ZF 3 Školní statek 7:00 
PE 3 Školní prodejna 6:00 
SUS 3 DM – kongresový sál 12:00 
PSL 3 DM – peč. pokoj 7:00 
LM 3 Hejnice 7:30 
ZA 3 Zámecká 7:30 
AV 1, VE 1 Zámecká 8:00 
Zámecká 8:00 

Testování žáků

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Žák je po příchodu zaregistrován do seznamu testovaných žáků, následně se odebere do testovací místnosti, kde provede samoodběr, a vyčká vyhodnocení. Další postup dle výsledku je uveden níže.

Organizace testování žáků – odborný výcvik
Testování bude u žáků probíhat pravidelně 2x týdně. Testovacím dnem bude pondělí a čtvrtek. V případě příchodu žáka do školy v době mimo testování, bude toto testování provedeno okamžitě po příchodu do školy.

Žáci testovaní na domově mládeže při nedělním příjezdu již nebudou testováni v pondělí ve škole.
Po vyhodnocení testu budou žáci v případě negativního výsledku pokračovat ve výuce.

Organizace testování žáků – učební praxe
Testování bude u žáků probíhat pravidelně 1x týdně. V případě příchodu žáka do školy v době mimo testování, bude toto testování provedeno okamžitě po příchodu do školy.
Žáci testovaní na domově mládeže, při příjezdu, již nebudou testováni ve škole.
Po vyhodnocení testu budou žáci v případě negativního výsledku pokračovat ve výuce.

Organizace testování na Domově mládeže
Nadále platí povinnost testování na COVID-19 před vstupem do DM (je vytvořena testovací místnost). Prosíme, aby do DM nejezdili žáci, pokud mají tyto příznaky: nachlazení, zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel,  dušnost,  zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem),  ztrátu chuti a čichu,  bolest v krku,  bolest svalů a kloubů,  rýmu /ucpaný nos,  bolest hlavy.  Žáky s těmito příznaky nemůžeme vpustit do DM (tedy ani testovat).

Dále žádáme,  přijíždějte nejpozději do 19,00 hod. z organizačních důvodů. Svůj příjezd volte tak, aby od vašeho příchodu do DM a odjezdu vašeho spoje zpět domů (kvůli případnému pozitivnímu testu či vykázaných příznaků viz výše) byla k dispozici doba alespoň 75 min.

Pokud s testováním souhlasíte, je několik možností:
1. Testování v DM pomocí antigenního testu při příjezdu

Testování je možné:
– v neděli od 18.00 -19.00 hod.

– pondělí až čtvrtek od 12.30 – 19.00 hod.

V případě negativního testu se žák další tři dny ve škole netestuje. V případě pozitivního testu, se vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku a žák co v nejkratší době opouští DM (nezletilý žák za doprovodu zákonných zástupců). Žák je povinen nahlásit příjezd nejpozději den dopředu (IS Edookit, telefonicky). Po testování a zjištění negativního výsledku je možné se ubytovat v DM.

2. Žák dorazí do DM až po návštěvě školy
Žák je povinen si ve škole vyžádat potvrzení o negativním výsledku testu a toto potvrzení při příchodu do DM předložit. Potvrzení nesmí být starší než 48 hodin.

Pokud se ubytovaný odmítne testovat, musí domov mládeže opustit.

Obvyklé případy:

1) žák má výuku od pondělí do pátka – testován je v pondělí a čtvrtek
2) žák má výuku od středy do čtvrtka – testován je ve středu

Způsob provedení samoodběru je ilustračně zachycen v přiložených dokumentech, případně je možno shlédnout instruktážní video. (Aktuálně jsou ve škole využívány testy LEPU Medical SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit).

Povinnost testování

Povinnost testování se vztahuje na všechny žáky s výjimkou těch, kteří doloží písemnou formou, že:
a) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo
c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Odmítnutí testování

Žákovi, který se nebude účastnit testování či jej odmítne, nebude umožněna osobní přítomnost na vyučování a jeho absence bude považována za omluvenou. Avšak škola v takovém případě nebude zajišťovat distanční způsob vzdělávání dle § 184a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Následné kroky

Žák s negativním výsledkem testu se pochopitelně účastní výuky.

Žák s pozitivním výsledkem testu je okamžitě po zjištění izolován od ostatních žáků do izolační místnosti. V případě nezletilých žáků je kontaktován zákonný zástupce, žákovi je vydáno potvrzení o pozitivním výsledku testu a po poučení o následných krocích opouští v doprovodu zákonného zástupce areál školy. Zákonný zástupce může dát i předem souhlas s tím, že žák může areál školy opustit sám, a to na základě souhlasu s opuštěním školy. Zletilý žák po vydání potvrzení o pozitivním výsledku testu a poučení o následných krocích opouští školu.

Každý žák s pozitivním výsledkem antigenního testu je povinen obvyklým způsobem kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékaře pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR.

Žák se k prezenční výuce může vrátit až po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace (toto potvrzení vydává poskytovatel zdravotních služeb).

V případě žáků, kteří v předchozích dvou dnech byli v jedné skupině s pozitivně testovaným žákem, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole do doby zjištění výsledku konfirmačního testu RT-PCR u pozitivně testovaného žáka. Pokud se pozitivita u tohoto žáka nepotvrdí, tak se všichni žáci po dodání výsledku vrací k prezenční výuce. Pokud se pozitivita potvrdí, o čemž je žák povinen informovat školu, škola žáky, s nimiž byl pozitivní žák ve styku, nahlašuje místně příslušné krajské hygienické stanici. Krajská hygienická stanice pak těmto žákům nařídí karanténu.

Uvedené se obdobným způsobem vztahuje i na případ pozitivně testované učitele, kdy v případě potvrzení pozitivity dojde k nahlášení a nařízení karantény všem žákům, které v předchozích dnech vyučoval.

Tato informace vychází z informací, které jsou obsaženy v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví, Manuálu COVID-19 Testování ve školách duben 2021 a dalších podpůrných metodických materiálech.

Informace k testování ve školách jsou také soustředěny na testovani.edu.cz

Úplný název školy:
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace

Adresa:
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Frýdlant:
Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant

Pracoviště Hejnice:
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

E-mail - podatelna školy: info@sshlfrydlant.cz

Telefon: 482 428 861, 778 736 833

Datová schránka: rwbk83c

Zřizovatel školy:
Liberecký kraj

Ředitel školy:
Ing. Miroslav Kudrna, tel. 482 428 862,
miroslav.kudrna@sshlfrydlant.cz

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008

Pin It on Pinterest

Share This

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít